Maintenance,repair, calibration and testing of laboratory apparatuses/Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, hiệu chỉnh và chạy thử các thiết bị phòng thí nghiệmOur Customers